ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
เทศบาลตำบล เมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
บริการทะเบียนพาณิชย์
ยื่นคำขออนุญาต/ต่ออายุจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ขอรับ/เปลี่ยนถังขยะ หรือขอรับบริการจัดเก็บขยะฯ