หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายพีรพงษ์ พัฒนโชครุ่งเรือง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายบุญเลิศ อ้นน้อย
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)


นายสยาม บุญต่อ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)


นางสาวทัศ์ญาณี เคลือบแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)


นายสมิทธ์ บุณยะภูติ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายธวัชชัย แป้นเกิด
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรับษาความสงบ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวณธษา ธวัชรัตนโชติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางพรรณนิภา อุ่นต๊ะ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายปรัชญา ผ่องใส
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
 
กองช่าง
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยตรวจสอบภายใน