หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสเภา พันธศรี
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
โทร : 097-3202674
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวทัศย์ญาณี เคลือบแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
โทร : 093-1381555
นางณัฐพร ธรรมชัยตา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
โทร : 063-8941445
นายบรรพต วัฒนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-2025903
นายมนตรี แก้วประเสริฐ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 083-6269249
นายสมิทธ์ บุณยะภูติ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 095-3145298
นายธวัชชัย แป้นเกิด
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 086-4454638
นายณัฐรัชต์ ลาภใหญ่
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 081-0260958
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
 
กองช่าง
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยตรวจสอบภายใน