หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองเก่า
คณะผู้บริหาร
ดินแดนโบราณสถาน
สักการพ่อขุนรามคำแหง
แหล่งตู้ โบราณไม้สัก
แกะสลักไม้มากมี สังคโลกชั้นดี
ชมแสงสีลอยกระทง
เทศบาลตำบลเมืองเก่า
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เมืองเก่า อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
 


นายพีรพงษ์ พัฒนโชครุ่งเรือง
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล


นายพีรพงษ์ พัฒนโชครุ่งเรือง
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
กองช่า่ง
 


นายปรัชญา ผ่องใส
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


นายปรัชญา ผ่องใส
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นางปนัดดา งามเสน่ห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายณรงค์ศักดิ์ เทียนฟัก
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน


นายมานะ สายทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายพรรศักดิ์ พูลศิริ
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายสมควร พรหมปั้น
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน


นายนนทวัฒน์ ถึงมี
พนักงานช่วยงานคนงานทั่วไป


นางสาวสุมณฑา ขวัญวงศ์
พนักงานช่วยงานช่างเขียนแบบ


นายปวุฒิ เถื่อนเกตุ
พนักงานช่วยปฏิบัติงานสำรวจ


นายสามารถ ตาลปิ่น
พนักงานขับรถยนต์


นายบุญส่ง กุลอินทร์
พนักงานขับรถยนต์


นายบุญช่วย บุญกลิ่น
คนงานทั่วไป


นายไพรัช วุ่นพ่วง
คนงานทั่วไป


นายเกียรติศักดิ์ มากเตี้ยม
พนักงานช่วยปฏิบัติงานไฟฟ้า


นายพิมล ศรีวราพงศ์
พนักงานช่วยปฏิบัติงานไฟฟ้า


นายธนวัฒน์ ทวีศักดิ์บวรกุล
พนักงานช่วยปฏิบัติงานไฟฟ้า


นายมานพ มีฤทธิ์
พนักงานช่วยปฏิบัติงานโยธา


นายสุทธิ แย้มเมล์
พนักงานช่วยปฏิบัติงานโยธา


นายชยกร จันทร์แหยม
พนักงานช่วยปฏิบัติงานโยธา


คึกฤทธิ์ หอมนาน
พนักงานช่วยปฏิบัติงานโยธา


นายสมยศ เกตุสอน
พนักงานช่วยปฏิบัติงานสวนสาธารณะ


นายจักรกฤษณ์ มีอิน
พนักงานช่วยปฏิบัติงานสวนสาธารณะ
 
 
กองช่าง
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยตรวจสอบภายใน